Na samém začátku každé stavby vždy stojí projektová dokumentace, sloužící pro potřeby stavebního úřadu, je podkladem pro výběr vhodného dodavatele nebo dodavatelů stavby a je to důležitý nástroj pro provádění stavby.
Nejpodstatnější je však zhmotnění představ budoucích majitelů.

Na základě požadavků a konzultací s klientem vyhotovíme dokumentaci stavby, která bude obsahovat tvarové, technologické a technické, hmotové, materiálové, dispoziční a provozní řešení stavby. Tyto nároky na stavbu by měli být v souladu s požadavky klienta a v souladu s požadavky vyhlášky 499/2006 Sb.,  která stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace. Součástí projektové dokumentace jsou odborné posudky, jako jsou statické posudky, požárně bezpečnostní řešení, tepelně technické hodnocení a průkaz energetické náročnosti budov (PENB).

Dále pro potřeby klienta zajistíme potřebná stanoviska a vyjádření dle požadavku místního stavebního úřadu a požadavkům dotačních titulů.

Rozsah zpracované projektové dokumentace se vždy upravuje individuálně dle požadavků k jakému účelu se předkládá

V plném rozsahu PD obsahuje

 • textovou, výkresovou a dokladovou část
 • tepelně technické posouzení (PENB)
 • energetické audity a průkaz energetické náročnosti
 • požárně bezpečnostní řešení
 • architektonické řešení
 • statické posouzení
 • výkaz výměr a položkový rozpočet

Dále naše společnost nabízí zajištění inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení a následně po ukončení realizace, kolaudaci stavby:

 • pro potřeby rozhodnutí o stavebním povolení zajištění všech stanovisek a posudků
 • podání žádosti a spolupráce s místním stavebním úřadem
 • kontrolu a zajištění podmínek stavebního rozhodnutí
 • pro vydání kolaudačního souhlasu k zajištění stanovisek ke kolaudačnímu souhlasu
 • vyřízení kolaudačního souhlasu k užívání stavby

Případně í související činnosti:

 • zajištění autorského dozoru projektanta
 • zajištění dozoru investora, vedení stavby

Výše uvedené činnosti řeší pracovníci s kvalifikačními předpoklady s potřebným hardwarovým a softwarovým vybavením.